info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Havala.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is, of handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Havala.nl en de consument ;De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon. Of een persoon handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Havala.nl en een de consument waarop Havala.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Havala.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Havala.nl  om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Havala.nl is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Havala.nl kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Havala.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Havala.nl anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Havala.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van het aanbod van Havala.nl

Artikel 5 Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via bezorgservice, of persoonlijk afhalen op de door Havala.nl vermelde locatie. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Havala.nl hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending via PostNL. U kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Wilt u hier gebruik van maken, meld dat dan even bij uw bestelling. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen een klacht indienen bij PostNL. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Havala.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien Havala.nl gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Havala ter beschikking heeft gesteld.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal het bedrijf bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er zijn om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 6 Garantie
Havala.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
Beits die speciaal voor u op kleur is gemaakt, kunnen wij helaas niet terugnemen. Tenzij de kleur meer dan toegestaan afwijkt van de bestelde RAL-kleur. In dat geval wordt dat natuurlijk netjes opgelost.

De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Havala.nl. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering mits de bestelde artikelen vorstvrij zijn bewaard.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan zal Havala.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retourzending redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Havala.nl vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Havala.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Havala.nl te verschaffen. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Havala.nl, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Havala.nl niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 7 Monsters en modellen
Indien door Havala.nl een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat Remmerscoatings.nl er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Kleurkaarten en kleurwaaiers en elke vorm van het tonen van kleuren en kleurcodes gelden als wijze van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
Havala.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames
De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen één maand na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Havala.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Havala.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Havala.nl en op de wijze zoals door Havala.nl aangegeven. De koper heeft het recht om een ontvangen product binnen 7 werkdagen na ontvangst zonder opgave van redenen terug te sturen en de overeenkomst te ontbinden. Het eventueel al door de consument betaalde bedrag moet binnen uiterlijk 30 dagen zijn terugbetaald door Havala.nl, inclusief de door hem betaalde kosten van toezending. Uitsluitend de kosten van rechtstreekse terugzending zijn voor rekening van de koper.

Artikel 10 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11 Prijsverhoging
Vastgestelde prijzen kunnen ten alle tijden gewijzigd worden. Prijsopgave in vorm van een offerte staan vast, indien er voor akkoord getekend is binnen de voorgestelde periode.

Artikel 12 Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden via ideal. Betaling dient altijd vooraf te geschieden.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
Havala.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
Na het sluiten van de overeenkomst Havala.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Voorts is Havala.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Havala.nl op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Havala.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Havala.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Incassokosten
Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00. Indien Havala.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 Vrijwaringen
Niet opgenomen voor consumenten.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Havala.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die Havala.nl toekomen op grond van de Auteurswet.
Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Havala.nl tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Havala.nl, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Alle door Havala.nl eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Havala.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Havala.nl behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
Indien door Havala.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Havala.nl jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Havala.nl beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Onverminderd het bovenstaande is Havala.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of bewuste roekeloosheid en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Remmerscoatings.nl of zijn ondergeschikten.
​
Artikel 18 Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Havala.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Havala.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Havala.nl worden daaronder begrepen. Havala.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Havala.nl zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. In het kader van de regels van de koop op afstand zal het bedrijf bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er zijn om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Voor zover Havala.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Havala.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
​
Artikel 19 Geschillenregeling
De rechter in de vestigingsplaats van Havala.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Havala.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, of een gelijkwaardige geschillencommissie. Zie link: https://www.thuiswinkel.org/tekstversies/onlinegeschillenbeslechting-odr/
Bij klachten dient u contact op te nemen met Havala.nl Onze klachten worden binnen 30 dagen afgehandeld.
​
Artikel 20 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Havala.nl en de consument is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 21 Bedenktijd

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@havala.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.